Her Ti Bia'r Biosffer: Cyfle i gipio £1,000 am chwip o syniad

Dyma dy gynefin, gwna wahaniaeth, gosod dy farc

Mae'r cyfnod cyflwyno cais bellach ar gau. Fe fydd y prosiect llwyddiannus yn cael ei gyhoeddi’n fuan

Mae Biosffer Dyfi yn chwilio am grwpiau, sefydliadau a busnesau i gynnig syniadau am brosiectau fydd yn dathlu ac arddangos egwyddorion y Biosffer.

Cynnigir costau refeniw o hyd at £1000 i wireddu’r prosiect llwyddianus.

 

Dylai eich syniad geisio cynnig ymatebion arloesol i’r cyfleoedd neu’r heriau a wynebir yn yr ardal gan anelu i ymgorffori y nodweddion canlynol - 

  1. Gweithredu “o’r gwaelod i fyny” h.y. cael ei yrru ymlaen gan bobl leol 

  2. Arloesedd - creu cyfle i brofi syniadau newydd neu weithio mewn ffyrdd gwahanol

  3. Cydweithredu a rhwydweithio gyda phobl a grwpiau eraill yn yr ardal

Bydd y syniadau yn cael eu sgorio yn unol â'r meini prawf canlynol:

Meini Prawf

Hyrwyddo egwyddorion y Biosffer

Gwreiddioldeb ac arloesedd

Cydweithio a rhwydweithio

Gwerth am arian

Gwaddol (legacy)

Sgôr

__/40

__/20

__/20

__/10

__/10

BETH YW EGWYDDORION BIOSFFER DYFI?

“Mae Biosffer Dyfi yn cael ei gydnabod a’i barchu yn rhyngwladol, yn genedlaethol ac yn lleol am amrywiaeth ei harddwch naturiol, ei dreftadaeth a’i fywyd gwyllt, ac am ymdrechion ei bobl i wneud cyfraniad cadarnhaol i fyd mwy cynaliadwy. Mae’n gymuned hunan hyderus, iach, gofalus a dwyieithog, gyda chefnogaeth economi gref, wedi ei gwreiddio’n lleol.”

Effeithlonrwydd Ynni
Effeithlonrwydd Ynni

press to zoom
Prynu cynnyrch a gwasanaethau
Prynu cynnyrch a gwasanaethau

press to zoom
Cyfathrebu
Cyfathrebu

press to zoom
Effeithlonrwydd Ynni
Effeithlonrwydd Ynni

press to zoom
1/9

Mae Ti Bia'r Biosffer yn cael ei weithredu gan Menter a Busnes a'i ariannu ar sail gydweithredol gan Grwpiau Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (Ceredigion), Arwain Powys ac Arloesi Gwynedd. Ariannwyd drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Mae hefyd yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gyngor Sir Gwynedd, yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys.