Gweithdai Ti Bia'r Biosffer
Cyfres o weithdai am ddim ar gyfer bobl busnes a darpar entrepreneuriaid o fewn ardal Biosffer Dyfi

SUT I RANNU DY STORI

Dyddiad: Dydd Iau 7fed Hydref 2021

Amser: 4:00yp - 8:00yh (darperir swper)

Lleoliad: Canolfan Natur Dyfi (Prosiect Gweilch y Dyfi), Derwenlas, Machynlleth, SY20 8SR

 

Mae gallu cyfathrebu yn effeithiol yn un o sgiliau allweddol bywyd, ac yn enwedig yn y byd busnes. 

 

O fewn y sesiwn yma:

 • Beth sy'n gwneud stori dda?

 • Sut mae cynhyrchu ffilmiau effeithiol o safon ar ddyfais symudol?

 • Pa ffactorau sy'n arwain at gyfrif cyfryngau cymdeithasol cryf?

Gweithdy dan arweiniad Sara Gibson y cyn-ohebydd newyddion gyda'r BBC o Aberystwyth.

Mae archebu lle yn hanfodol. Cysylltwch â Helen Lewis drwy ebostio helen.lewis@menterabusnes.co.uk neu drwy ffonio 07376613856 i gadw eich lle.   

GWEITHDY 2 - BETH SY'N GWNEUD SYNIAD BUSNES DA?

Dyddiad: Nos Iau 16eg Medi 2021

Amser: 7:00yh - 9:30yh 

Lleoliad: Zoom

 

O fewn y sesiwn yma:

 • Deall eich cystadleuaeth

 • USPs

 • Bod yn angerddol dros eich syniad

 • Dealltwriaeth o'r farchnad

 • Ystyried mewnbwn/sylwadau eraill

 • Adeiladu ar gryfderau ardal/person

 • Gweu eich busnes gyda'ch bywyd

 

Gweithdy yn cynnwys sgyrsiau gan griw Dyfi Timber, Parc Beicio Dyfi ac Atherton Bikes.

 

Mae archebu lle yn hanfodol. Cysylltwch â Helen Lewis drwy ebostio helen.lewis@menterabusnes.co.uk neu drwy ffonio 07376613856 i gadw eich lle.

GWEITHDY 3 - SUT MAE TROI SYNIAD YN FUSNES?

Dyddiad: Dydd Iau 30ain Medi 2021

Amser:  7:00pm - 9:30pm

Lleoliad: Zoom

 

O fewn y sesiwn yma:

 • Llunio cynllun busnes da

 • Adeiladu tîm

 • Mentora

 • Cefnogaeth teulu a ffrindiau

 • Cynllun trawsnewid o gyflogaeth bresennol i redeg busnes

 • Codi arian

 • Asesu risg

 • Peilota

 • Sefydlu brand

 • Adnabod strwythur brisio

 • Cyfathrebu stori

 • Systemau cyllid

 • Meddalwedd yn y cwmwl/cysylltedd

Gweithdy yn cynnwys sgwrs gan Isabel Bottoms, perchenog Tŷ Cemaes.

Mae archebu lle yn hanfodol. Cysylltwch â Helen Lewis drwy ebostio helen.lewis@menterabusnes.co.uk neu drwy ffonio 07376613856 i gadw eich lle.   

GWEITHDY 4 - SUT MAE CYNYDDU Y TEBYGOLRWYDD O LWYDDO MEWN BUSNES?

Dyddiad: Dydd Iau 14eg Hydref 2021

Amser: 4:00yp - 8:00yh (darperir swper)

Lleoliad: Dyfi Distillery, Canolfan Grefftau Corris, Corris, Machynlleth, SY20 9RF

 

Yn y sesiwn yma:

 • Nodweddion busnesau sy'n methu, a busnesau sy'n llwyddo

 • Beth sy'n diffinio llwyddiant mewn ardal megis Biosffer Dyfi

 • Beth allwch chi wneud i gynyddu eich siawns o lwyddo mewn busnes

 

Gweithdy yn cynnwys sgwrs gan Danny Cameron, Dyfi Gin a chyfle i ymweld â'r ddistyllfa.

Mae archebu lle yn hanfodol. Cysylltwch â Helen Lewis drwy ebostio helen.lewis@menterabusnes.co.uk neu drwy ffonio 07376613856 i gadw eich lle.   

 

Hwyluswyr

Arweinir gweithdy 2,3 a 4 gan Geraint Hughes ar ran prosiect Ti Bia'r Biosffer.

Mae gan Geraint Hughes 15 mlynedd o brofiad yn cyd-weithio gyda busnesau gwledig, yn arbennig mentrau bwyd-amaeth. Mae wrth ei fodd yn treulio amser gyda phobl i ddatblygu a gwireddu syniadau ac mae'n mwynhau defnyddio ei greadigrwydd i daclo a datrys heriau. Mae'n hwylusydd cymwysedig ac yn credu'n gryf yn yr egwyddor mai ei dasg wrth weithio gyda phobl yw ysgogi meddyliau ac i gefnogi unigolion/grwpiau i ddatblygu datrysiadau eu hunain. Mae ei ddiddordebau busnes yn y maes bwyd-amaeth yn ei alluogi i brofi yn uniongyrchol beth yw anghenion cyfredol y farchnad ac i ddeall yn drylwyr beth yw'r heriau sy'n wynebu busnesau gwledig. Mae gan Geraint arbenigedd a phrofiad penodol ar -

 • Cynhyrchu bwyd lleol, datblygu'r gadwyn gyflenwi, cefnogaeth a datblygiad cymunedol, twristiaeth a datblygiad cynaliadwy

 • Buddion technoleg ddigidol gyfoes ar gyfer defnydd busnes, yn arbennig yn y maes amaethyddol ac amgylcheddol

 • Ymgorffori'r iaith Gymraeg i gynlluniau busnes a marchnata, ar gyfer cyfathrebu pob dydd

 • Systemau cynhyrchu amgen cynaliadwy ar gyfer da byw a chnydau yng Nghymru

 • Da byw arbenigol a thyfu aeron, madarch, llysiau, cnydau grawn a chnydau olew

Mae prosiect Ti bia'r Biosffer yn cael ei weithredu gan Menter a Busnes a'i ariannu ar sail gydweithredol gan Grwpiau Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (Ceredigion), Arwain Powys ac Arloesi Gwynedd.

Ariannwyd drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Mae hefyd yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gyngor Sir Gwynedd, yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon