top of page
tyfu dyfi lliw - colour27.9kb.jpg

Tyfu Dyfi - Menter Amaethyddol a Arweinir gan y Gymuned

Mae gan Tyfu Dyfi rai adnoddau ar gael i helpu i werthuso a oes digon o gefnogaeth gymunedol, momentwm ac un neu fwy o safleoedd i sefydlu menter amaethyddol a arweinir gan y gymuned. Os oes, efallai y gallwn helpu i'w sefydlu.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano:

Rydym am drafod syniadau ar gyfer un neu fwy o fentrau amaethyddol sylweddol a arweinir gan y gymuned yn ardal Biosffer Dyfi. Mae modelau amrywiol y gellid eu harchwilio, ond nodweddir pob un ohonynt gan lefel o bartneriaeth rhwng pobl yn y gymuned leol a mentrau amaethyddol - ffermydd neu dyddynnod.

 

Rydym am gysylltu ag unrhyw ffermwyr a thyfwyr yn yr ardal sydd â syniad da yr hoffent ei drafod gyda ni. Yn benodol, cyn y gallem ariannu unrhyw beth, byddai angen i’r ffermwr neu’r tyfwr allu dangos:

 

 • cefnogaeth gymunedol eang, yn enwedig gan y gymuned bresennol sy'n gwneud bywoliaeth o'r system fwyd leol ar hyn o bryd

 • naill ai eich tir eich hun i dyfu arno, neu gytundeb i ddefnyddio tir rhywun arall

 • cynllun busnes cadarn sy'n cynnwys y gymuned leol, neu o leiaf ddechreuadau cynllun busnes cadar

 • profiad o ffermio / tyfu

 • parodrwydd i dyfu i egwyddorion agroecolegol

 • angerdd dros weithio gyda phobl, cynyddu dealltwriaeth o bwysigrwydd amaethyddiaeth, a chynnwys y gymuned leol wrth dyfu eu bwyd eu hunain

Mynediad i ffurflen Mynegi Diddordeb

Ffurflen MD

Os oes gennych ddiddordeb o hyd mewn cael eich syniad am fenter amaethyddol a arweinir gan y gymuned wedi’i ystyried gan dîm Tyfu Dyfi, cliciwch ar y botwm ar y chwith – mae hwn yn cysylltu â ffurflen Google a ddylai, os byddwch yn ei llenwi, roi digon o wybodaeth i ni gallu cynnal asesiad cychwynnol i weld a yw eich awgrym yn rhywbeth y gallem ei gefnogi. Efallai nad oes gennych lawer o fanylion eto - mae hynny'n iawn - hoffem glywed gennych o hyd! A fyddech cystal â chael rhywbeth i mewn erbyn Dydd Llun 7fed o Chwefror 2022 os gallwch chi, er nad yw hwn yn ddyddiad cau absoliwt.

SYLWCH: Mae'r alwad bresennol wedi CAU. Fe all fod galwadau i'r dyfodol yn ddibynnol ar ddatblygiad y prosiect. 

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd aelodau perthnasol consortiwm Tyfu Dyfi yn cyfarfod i adolygu'r cynigion a dderbyniwn. Disgwyliwn y byddai angen trafodaeth bellach sylweddol ac ymgysylltu â rhanddeiliaid cyn y gellir gwneud unrhyw benderfyniadau.

Bydd y meini prawf dethol a ddefnyddiwn yn amlwg wrth i chi lenwi’r ffurflen, ond i grynhoi, rydym yn chwilio’n bennaf am syniadau sy’n:

 • Gall warantu cefnogaeth gymunedol gref ac a fydd yn denu cyfranogiad cymunedol cryf

 • Bydd yn cael ei chynnal a bydd ganddynt fodolaeth ymhell ar ôl prosiect Tyfu Dyfi

 • Bod â pherchnogaeth tir glir, tirfeddiannwr cefnogol a dim problemau hawliau tramwy, cyfyngiadau cynllunio, materion gwasanaeth. etc

 • Yn werth am arian

 • Yn addas o ran maint ac yn ddiogel ar gyfer y gweithgareddau arfaethedig

 • Cael cefnogaeth ehangach y tu hwnt i'r gymuned gyfagos, ee, grwpiau cymunedol eraill, busnesau, ysgolion

 • Cyfrannu at seilwaith gwyrdd ehangach

Unwaith y byddwn wedi ystyried eich mynegiant o ddiddordeb, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am y canlyniad, ar gyfer y safleoedd hynny a ddewiswn ar gyfer cymorth Tyfu Dyfi, mae'n debygol y bydd angen rhagor o wybodaeth a thrafodaeth arnom.

bottom of page