top of page
tyfu dyfi lliw - colour27.9kb.jpg

Seilwaith Gwyrdd

Mae'r term ‘seilwaith gwyrdd' yn un a ddefnyddir weithiau i ddisgrifio ystod eang o nodweddion, gofodau, afonydd a llynnoedd naturiol a lled-naturiol, gan gynnwys parciau, caeau, rhandiroedd, gwrychoedd, ymylon ffyrdd a gerddi, heb sôn am ecosystemau cyfan fel gwlyptiroedd, dyfrffyrdd a mynyddoedd. Ni waeth beth yw'r berchnogaeth, y cyflwr neu'r maint, mae'r ymbarél 'seilwaith gwyrdd' yn ei gynnwys i gyd.

Ar y cyd, mae'r rhain yn darparu amrywiaeth o swyddogaethau a defnyddiau naturiol. Er enghraifft, drwy wella ein cysylltedd drwy lwybrau cerdded a beicio, gallwn hefyd greu lle i natur drwy gysylltu cynefinoedd, sefydlu cyfleusterau hamdden (â manteision addysgol ac i iechyd corfforol) a 'gwyrddu' ein hardaloedd trefol, gan eu gwneud yn fwy gwydn i effaith hinsawdd sy'n newid.

bottom of page