Ti Bia'r Biosffer

Ti Bia'r Biosffer Main.png

Pobl ifanc Dyffryn Dyfi yn dathlu pobl, diwylliant a mentergarwch eu cynefin


Mae Menter a Busnes wedi eu comisiynu i weithio gyda phobl ifanc i arddangos Biosffer Dyfi a'i gyfleoedd entrepreneuraidd trwy ymgyrch ffilm a chyfryngau cymdeithasol.

Mae dalgylch yr afon Ddyfi wedi ei ddynodi yn ardal Biosffer gan UNESCO ers dros 10 mlynedd. Yn un o saith ardal biosffer UNESCO yn y Deyrnas Unedig, a'r unig un yng Nghymru, mae'n cynnig cyfleoedd dirifedi i bobl, cymunedau a busnesau'r rhanbarth.

Bydd prosiect Ti bia'r Biosffer yn adnabod y cyfleoedd hynny, a manteisio arnynt ar ffurf cyfres o ffilmiau byr sy'n dangos mentergarwch ar ei orau.

Pobl ifanc yr ardal fydd yn cynhyrchu'r ffilmiau, felly mae Menter a Busnes yn chwilio am bobl ifanc brwdfrydig a chreadigol rhwng 16 a 30 oed, sy'n awyddus i ddatblygu sgiliau cyflwyno a chreu ffilmiau i ymuno â'r criw cynhyrchu. Bydd y ffilmiau yn cael eu cyhoeddi ar y cyfryngau cymdeithasol.

"Mae'n brosiect cyffrous ac yn gyfle i'r criw ddysgu sut i ddylunio ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol effeithiol, a'i harfogi i'w defnyddio i godi proffil eu llwyfannau digidol eu hunain" dywedodd Einir Davies, Menter a Busnes.

Trwy fod yn rhan o'r prosiect, bydd pobl ifanc yr ardal yn derbyn hyfforddiant cyfryngau, cynhyrchu ffilm a chyfrathrebu ac yn dysgu sut gellir gwneud y mwyaf o Biosffer Dyfi er lles eu cymunedau a'r economi leol.

Mae prosiect Ti bia'r Biosffer yn cael ei weithredu gan Menter a Busnes a'i ariannu ar sail gydweithredol gan Grwpiau Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (Ceredigion), Arwain Powys ac Arloesi Gwynedd.

Ariannwyd drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Mae hefyd yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gyngor Sir Gwynedd, yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys.

Pa fath o beth fydd y criw cynhyrchu yn gwneud?

1. Darganfod beth yw’r posibiliadau ar gyfer cychwyn busnes yn ardal Biosffer Dyfi

2. Derbyn hyfforddiant cyfyngau er mwyn datblygu sgiliau cyflwyno a chyfweld

3. Dysgu sut i gynhyrchu ffilmiau byr

4. Adnabod a chyfweld entrepreneuriaid lleol i’w cynnwys yn y ffilmiau

5. Helpu i ddylunio a gweithredu ymgyrch cyfryngau cymdeithasol i arddangos y cyfleoedd sydd i gychwyn busnes yn yr ardal

Gweithdy 1 

cyfathrebu, cyfryngau a chynhyrchu

Dydd Mercher 11 Awst

Plas Machynlleth

12:30 – 5:00 (Darperir cinio)

Pris: Am ddim!

Mae gallu cyfathrebu yn effeithiol yn un o sgiliau allweddol bywyd, ac yn enwedig yn y byd busnes. 

Dewch i ddysgu -

  • Beth sy’n gwneud stori dda?

  • Sut mae strwythuro cyfweliad ar gamera?

  • Sut mae cynhyrchu ffilmiau effeithiol o safon ar ddyfais symudol?

  • Pa ffactorau sy’n arwain at gyfrif cyfryngau cymdeithasol cryf?

Fel dilyniant i’r gweithdy hwn, bydd cyfle i weithio ar brosiect arbennig gyda busnesau lleol er mwyn dysgu sut mae nhw’n elwa o fod wedi lleoli o fewn Biosffer Dyfi gan ddefnyddio eich sgiliau newydd chi i adrodd eu stori nhw!

Addas i bobl rhwng 16 – 30 mlwydd oed sy’n byw o fewn ardal Biosffer Dyfi.

Mae archebu lle yn hanfodol. Cysylltwch â Einir Haf Davies ar einir.davies@menterabusnes.co.uk neu 07985 155 514.

Noder bydd rheolau ymbellhau cymdeithasol Cofid-19 yn berthnasol.

Deunydd defnyddiol

Ffurflen Datgan Diddordeb

Dylid ebostio ffurflenni cais wedi eu cwblhau at sian.tandy@menterabusnes.co.uk

Hysbysiad Preifatrwydd

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon