• Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Dyfi Biosphere Social Media channels:

Archif prosiect

Prosiect Cynllun Rheoli Coetir Cymunedol

Mae’r llyfryn hwn yn darparu crynodeb o’r ymdrech gydweithredol rhwng Grŵp Clwstwr FEI Dyfi a chymunedau lleol Bontfaen a Machynlleth i d datblygu

cynllun rheoli coetir tryloyw i Goed Tŷ Gwyn i ddiwallu anghenion a bodloni diddordebau pawb.

Cydlynwyd y prosiect a fu’n cynnwys 648 o bobl ar draws y ddwy gymuned gan Coetiroedd Dyfi a’i ariannu gan Gronfa Bartneriaeth Menter Addysg y Goedwig a Chronfa Cydnerthedd Cymunedol Glasu.

Astudiaeth Llwybr Glyndŵr

Yn 2014, defnyddiodd ecodyfi gymorth grant gan Croeso Cymru i gasglu gwybodaeth am bethau ar neu’n agos i Lwybr Cenedlaethol Glyndŵr sydd o ddiddordeb i ymwelwyr – treftadaeth naturiol ac adeiledig, lleoedd i aros a siopa, trafnidiaeth gyhoeddus ac yn y blaen. Mae’r Adroddiad yn mapio’r asedau hyn a bydd yn helpu unrhyw fusnes sydd eisiau datblygu twristiaeth gerdded ar draws canolbarth Cymru.

Darganfod Dyfi

Defnyddiodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru gynt gymorth grant gan y Comisiwn Ewropeaidd i ymgynghori â phobl am lwybrau cerdded a threftadaeth ym Miosffer Dyfi ac yna i wella llwybrau dethol. Cyhoeddwyd y 16 o deithiau cerdded ac maent ar gael i’w lawrlwytho yma.

Gwres – gwres fforddiadwy

Defnyddiodd ecodyfi gymorth grant gan Adran Ynni a Newid Hinsawdd y DU gynt i helpu deiliaid cartrefi ym Miosffer Dyfi i osod systemau gwresogi sy’n defnyddio adnoddau adnewyddadwy. Aeth 21 o’r 129 o bobl a ddaeth i gysylltiad yn eu blaenau i osod systemau gwresogi sy’n defnyddio peledi coed, pympiau gwres a/neu wres solar.

Cewri yn y Goedwig

Bu’r prosiect cyntaf i ddod o dan frand Biosffer Dyfi’n defnyddio’r celfyddydau i gael pobl i ymwneud â’r amgylchedd naturiol. O fis Mai tan fis Tachwedd 2012, tyfodd tri phen enfawr wedi’u gwneud o ganghennau helyg a deunyddiau bioddiraddiadwy eraill yn glytwaith o flodau a phlanhigion brodorol wrth iddynt nythu’n uchel yn y coed ym Mhantperthog, Machynlleth ac Eglwys-fach.

Please reload