top of page
tyfu dyfi lliw - colour27.9kb.jpg

Grŵp Coed - Tyfu Dyfi

Er mwyn cyfrannu at yr argyfwng bioamrywiaeth, tynnu carbon i lawr a gwella diogelwch bwyd, mae Tyfu Dyfi eisiau helpu i gynyddu nifer y coed a dyfir mewn mannau priodol o fewn ardal Biosffer Dyfi. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni a bod yn rhan o grŵp bach o unigolion / grwpiau cymunedol / ffermwyr / tyfwyr yn cychwyn plannu coed rhwng nawr a diwedd y prosiect ym mis Mehefin 2023, darllenwch y canlynol.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano:

Gan ganolbwyntio ar rywogaethau coed brodorol a threftadaeth / mathau brodorol o goed ffrwythau a chnau, mae gan Tyfu Dyfi (gan weithio gyda'n partner Coed Cadw yng Nghymru) rai adnoddau ar gael i hwyluso plannu coed yn yr ardal.

Rydym eisiau cysylltu ag unigolion / grwpiau cymunedol / ffermwyr / tyfwyr sydd â syniad am ardal o dir yr hoffent ei blannu â rhywogaethau coed brodorol a / neu fathau treftadaeth o goed ffrwythau / cnau. Bydd angen y canlynol ar gyfranogwyr:

 • syniad da! Yn ddelfrydol, un sy'n cyfrannu at fioamrywiaeth yn eich ardal, yn cynyddu llesiant ac yn cyfrannu at seilwaith gwyrdd

 • naill ai eich tir eich hun i dyfu arno, neu gytundeb i blannu ar dir rhywun arall

 • yn dibynnu ar eich syniad, efallai y bydd angen i chi ddangos cefnogaeth gymunedol eang

 • byddai agwedd gymdeithasol yn dda ond nid yn hanfodol; byddai gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed unrhyw syniadau sy’n cynnwys cyfranogiad cymunedau lleol a/neu bobl o’r ardaloedd mwy trefol o fewn y Biosffer

Yr hyn y gallwn ei gynnig:

Gan weithio’n agos gyda’n partner Coed Cadw i Gymru, gallwn gefnogi partïon â diddordeb drwy:

 • cysylltu â Choed Cadw i Gymru ar eich rhan

 • trefnu mynediad i goed ac offer

 • cysylltu a threfnu cyfarfodydd ag arbenigwyr a all gynnig cyngor ac arweiniad

 • hwyluso cyfarfodydd rheolaidd o'r grŵp coetir i drafod cynlluniau a chynnydd

 • yn dibynnu ar y cynigion a gawn a lefel y diddordeb, trefnu rhyngweithio ag agweddau eraill o brosiect Tyfu Dyfi

Mynediad i ffurflen Mynegi Diddordeb

Ffurflen MD

Os oes gennych ddiddordeb o hyd mewn cael tîm Tyfu Dyfi i ystyried eich syniad ar gyfer plannu coetir, cliciwch ar y botwm i'r chwith - mae hwn yn cysylltu â ffurflen Google a ddylai, os byddwch yn ei llenwi, roi digon o wybodaeth i ni allu gwneud hynny. cynnal asesiad cychwynnol i weld a yw eich awgrym yn rhywbeth y gallem ei gefnogi. Efallai nad oes gennych lawer o fanylion eto - mae hynny'n iawn - hoffem glywed gennych o hyd! A fyddech cystal â chael rhywbeth i mewn erbyn Dydd Llun 7fed o Chwefror 2022 os gallwch chi, er nad yw hwn yn ddyddiad cau absoliwt.

SYLWCH: Mae'r alwad bresennol wedi CAU. Fe all fod galwadau i'r dyfodol yn ddibynnol ar ddatblygiad y prosiect. 

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd aelodau perthnasol consortiwm Tyfu Dyfi yn cyfarfod i asesu’r Datganiadau o Ddiddordeb a gawn a dewis pa syniadau plannu coetir rydym yn mynd i’w cefnogi.

Bydd y meini prawf dethol a ddefnyddiwn yn amlwg wrth i chi lenwi’r ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb, ond i grynhoi, rydym yn chwilio’n bennaf am syniadau sy’n:

 

 • Meddu ar siawns dda o lwyddo, a fydd yn cael ei gynnal a bodolaeth ymhell ar ôl prosiect Tyfu Dyfi

 • Gwneud cyfraniad cadarn at y frwydr yn erbyn colli bioamrywiaeth a newid hinsawdd, a chyfrannu at sicrwydd bwyd lleol

 • Yn werth am arian

 • Cyfrannu at seilwaith gwyrdd ehangach

 • Yn ddelfrydol yn meddu ar elfen gymdeithasol ac yn cyfrannu at les

Unwaith y byddwn wedi ystyried eich mynegiant o ddiddordeb, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am y canlyniad, ar gyfer y syniadau hynny a ddewiswn ar gyfer cefnogaeth Tyfu Dyfi, mae'n debygol y bydd angen rhagor o wybodaeth a thrafodaeth arnom.

bottom of page