Ffermio Cymysg – hanesion a'r dyfodol

Roedd ffermio cymysg - tyfu cnydau yn ogystal â chodi da byw - yn llawer mwy cyffredin yn Biosffer Dyfi, ac yng Nghymru yn gyffredinol, yn y gorffennol. Ein nod yw adeiladu ar y gorffennol, ond edrych i'r dyfodol, a helpu i ddadlau dros amaethyddiaeth gymysg gynaliadwy fwy eang ac economïau cynhyrchu bwyd lleol mwy gwydn. Yn ganolog i weledigaeth ein prosiect yw’r gydnabyddiaeth mai ffermydd teuluol bach yw conglfaen economi, diwylliant a thirwedd wledig y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

Nod y prosiect peilot hwn a ariennir gan LEADER ac Ashley Family Foundation (Ebrill 2019 i Hydref 2020) yw mapio rhai o'r newidiadau hyn, i ddangos yr hyn sy'n bosibl ac i ysgogi rhywfaint o drafodaeth. Y brif ffordd yr ydym yn gwneud hyn yw trwy integreiddio amrywiaeth o adnoddau ar-lein cysylltiedig mewn Porth Gwybodaeth - porth ar sail map sy'n dangos sut mae amaethyddiaeth wedi esblygu yn ardal Biosffer Dyfi dros y 150 mlynedd diwethaf.

Rydym hefyd yn archwilio opsiynau ar gyfer dangos sut y gellir defnyddio technoleg fodern i nodi posibiliadau fel:

 

 • caeau sy'n addas ar gyfer adfer gweithgareddau ffermio hanesyddol

 • ardaloedd o storio carbon

 • cnydau a fydd yn tyfu yn y dyfodol o dan wahanol sefyllfaoedd newid yn yr hinsawdd

 

Dyma ddolen i brototeip gweithredol (sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd) o'r porth gwybodaeth a ddefnyddiwn i lywio trafodaeth a helpu i osod ein cyfeiriad.

Amgylchedd sy'n newid

Mae'r rhain yn amseroedd cythryblus i'r gymuned ffermio, rydym am wneud cyfraniad lleol bach at helpu i fynd i'r afael â'r heriau canlynol:

 • Newidiadau i'r system cymhorthdal ​​amaethyddol ar ôl Brexit

 

 • Amddiffyn ein ffermydd teuluol, ein diwylliant ac annog adfywio gwledig

 

 • Newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.

 

Mae ein hamgylchedd yn newid; mae'r tymereddau cyfartalog yn cynyddu ac yn y dyfodol bydd y gaeafau'n gynhesach a bydd yr hafau'n sychach, amlder uwch o stormydd a chodiadau yn lefel y môr. Gallwn ragweld y bydd cadwyni cyflenwi byd-eang yn dod yn fwy bregus ac angen am fwy o hunangynhaliaeth.

Amaethecolegol

Mae'r prosiect hwn yn cefnogi dull Amaethecolegol o ffermio cynaliadwy.   Mae amaethecoleg yn derm a gydnabyddir yn fyd-eang sy'n pwysleisio pwysigrwydd canolog deall, bod cynnal y gallu cynhyrchiol amaethyddiaeth yn dibynnu'n llwyr ar fodolaeth barhaus ecosystemau iach, gweithredol a chyfan.  

Gellir deall amaethecoleg fel:

 1. Gwyddoniaeth: astudio prosesau ecolegol sy'n berthnasol i systemau cynhyrchu amaethyddol

 2. Set o arferion

 3. Symud cymdeithasol      

Yn ystod 2019, ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar gynigion diwygiedig ar gyfer cefnogi ffermwyr Cymru ar ôl Brexit. Gellir lawrlwytho ymateb ecodyfi - roedd hyn yn seiliedig ar egwyddorion amaethecolegol ac yn argymell mai ffermydd teuluol bach, cymysg, amrywiol sy'n cyfrannu at adfywio gwledig - gweler yma.

Diddordeb mewn gwirfoddoli?

Yn unol â'r pwyslais ar wybodaeth ffermwyr; datrysiadau lleol, economïau lleol, a chadwyni cyflenwi byr i farchnadoedd lleol, mae'r prosiect wedi bod yn casglu hanesion llafar gan ffermwyr cenhedlaeth hŷn yn yr ardal sy'n cofio pan oedd amaethyddiaeth yn yr ardal yn fwy cymysg.  

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli i gasglu hanesion llafar (darperir offer a hyfforddiant gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru) cliciwch yma. (Cymraeg yn unig).  

 

Mae'r hanesion llafar hyn yn cael eu hintegreiddio i'r Porth Gwybodaeth sydd yn cael ei ddatblygu gennym. Y bwriad yw creu adnodd ar sail map sy'n dangos sut mae amaethyddiaeth wedi esblygu yn ardal Biosffer Dyfi dros y 150 mlynedd diwethaf. Rydym hefyd yn archwilio opsiynau ar gyfer dangos sut y gellir defnyddio technoleg fodern i nodi posibiliadau fel:

 • caeau sy'n addas ar gyfer adfer gweithgareddau ffermio hanesyddol

 • ardaloedd o storio carbon

 • cnydau a fydd yn tyfu yn y dyfodol o dan wahanol senarios newid yn yr hinsawdd  

 

Dyma ddolen i fapiau gweithredol cychwynnol (sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd) o'r porth gwybodaeth a ddefnyddiwn i lywio trafodaeth a helpu i osod ein cyfeiriad ar gyfer y camau nesaf. Os hoffech roi rhywfaint o wybodaeth i'r cynllun neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.  

Cysylltwch â: chris@higgins.myzen.co.uk neu 01654 703965

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon

Dyfi Biosphere Social Media channels: