Prosiectau

Mae llawer o fusnesau, sefydliadau gwirfoddol, ysgolion, unigolion a chyrff cyhoeddus yn cynnal gweithgareddau sy’n helpu i wneud gweledigaeth  y Biosffer i’r ardal yn fwy real. Dyma restr o’r rhai sydd â’r cysylltiad agosaf â menter y Biosffer.

11_edited.jpg

Tyfu Dyfi

Prosiect fydd yn rhedeg tan 30ain Mehefin, 2023 yw Tyfu Dyfi. Y sefydliadau partner yw: ecodyfi (arweinydd), Bwyd Dros Ben Aber, Mach Maethlon, Canolfan Technoleg Amgen, Prifysgol Aberystwyth, Fforwm Cymunedol Penparcau, Garden Organic.

 

Mae'r prosiect peilot hwn yn ymwneud â dangos sut y gall cymunedau fod yn rhan o'u systemau bwyd lleol a chyfrifo'r buddion lluosog sydd ynghlwm a hynny.

 

Mae bwyd yn mynd ar daith o gymhlethdod amrywiol o gynhyrchu i fwyta neu waredu. Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar systemau bwyd lleol Cymru a'r cyfleoedd i bobl gymryd mwy o ran ar gamau priodol yn y cylch bywyd. Bydd yr holl dasgau sy'n cynnwys tyfu yn cael eu cynllunio i gyfrannu at seilwaith gwyrdd.

 

Y syniad yw darparu enghraifft genedlaethol sy'n dangos sut y gall sawl sefydliad gydweithredu ar systemau bwyd lleol i ysgogi cynhyrchwyr, defnyddwyr a chymunedau mewn ymateb i flaenoriaethau cenedlaethol megis mynd i'r afael â thlodi, gwella lles, newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.

Ti Bia'r Biosffer Main.png

Ti Bia'r Biosffer

Pobl ifanc Dyffryn Dyfi yn dathlu pobl, diwylliant a mentergarwch eu cynefin.

Mae Menter a Busnes wedi eu comisiynu i weithio gyda phobl ifanc i arddangos Biosffer Dyfi a’i gyfleoedd entrepreneuraidd trwy ymgyrch ffilm a chyfryngau cymdeithasol.

Mae dalgylch yr afon Ddyfi wedi ei ddynodi yn ardal Biosffer gan UNESCO ers dros 10 mlynedd. Yn un o saith ardal biosffer UNESCO yn y Deyrnas Unedig, a’r unig un yng Nghymru, mae’n cynnig cyfleoedd dirifedi i bobl, cymunedau a busnesau'r rhanbarth.

Bydd prosiect Ti bia’r Biosffer yn adnabod y cyfleoedd hynny, a manteisio arnynt ar ffurf cyfres o ffilmiau byr sy’n dangos mentergarwch ar ei orau.

Dolau Dyfi

Nod Prosiect Dolau Dyfi yw gwella a chreu cynefinoedd bywyd gwyllt a helpu i gysylltu pobl a byd natur drwy amrywiaeth o weithgareddau mewn cymunedau lleol ac yn yr ardal ehangach. Bydd y prosiect hwn yn ymgymryd â gwaith i wyrdroi’r dirywiad yn lleol ac felly’n gwella ac yn adfer cynefinoedd o flodau i bobl leol ac ymwelwyr eu mwynhau, ac o fudd hefyd i bryfed peillio, adar tir amaethyddol a rhywogaethau eraill, gan greu cyfleoedd newydd i weithio gyda byd natur. 

Bydd y prosiect hefyd yn buddsoddi mewn rhaglen o deithiau tywys a gweithgareddau gwirfoddolwyr, er budd iechyd a lles, drwy gydol cyfnod y prosiect, sy’n weithredol tan ddiwedd mis Mehefin 2022.

Ffermio Cymysg – hanesion a’r dyfodol

Amcan allweddol y prosiect ‘Ffermio cymysg - hanesion a dyfodol’ a ariennir gan LEADER yw dangos, yn hanesyddol, bod ffermio cymysg - tyfu cnydau yn ogystal â magu da byw - yn llawer mwy cyffredin yng Nghymru nag y mae rŵan. Y nod yw helpu i ddadlau dros gefnogi amaethyddiaeth gymysg gynaliadwy ac economi cynhyrchu bwyd lleol mwy gwydn. Mae’r prosiect yn seiliedig ar y gydnabyddiaeth mai ffermydd teuluol bach yw conglfaen economi, diwylliant a thirwedd wledig y gorffennol, y presennol a’r dyfodol yng Nghymru.

  

Allwedd Map - Defnydd tir yn ardal Machynlleth yn y 1830au.

 

             Brown tywyll = gerddi âr a marchnad, Porffor = gerddi, perllannau a rhandiroedd.

 

Mae'r gwaith hwn yn seiliedig ar ddata a ddarparwyd trwy www.VisionofBritain.org.uk ac mae'n defnyddio deunydd map hanesyddol yr Arolwg Defnydd Tir sy'n hawlfraint The Land Utilization Survey of Great Britain, 1933-49, hawlfraint Audrey N. Clark

Trywydd Iach

Mae Ecodyfi a Coed Lleol (Small Woods Wales) wedi ymuno i helpu ein cymuned i fod yn egnïol yn yr awyr agored yn Biosffer Dyfi i wella iechyd a lles.

Gall y Meddyg Teulu neu'r gweithiwr iechyd proffesiynol atgyfeirio unigolion, neu gallant atgyfeirio eu hunain.

Dechreuodd y rhaglen gyntaf o weithgareddau ym mis Hydref 2019.

Cronfa Ynni Cymunedol Dyfi

Menter gydweithredol i gynhyrchu ynni yw Ynni Adnewyddadwy Cymunedol Bro Ddyfi Cyf a gododd ddau dyrbin gwynt y tu ôl i Ganolfan y Dechnoleg Amgen ym Mhantperthog. Mae peth o’r elw yn cael ei roi i Gronfa Ynni Cymunedol a reolir gan ecodyfi, ar ran y fenter a Chynghorau Cymuned Corris a Glantwymyn. Mae’r Gronfa’n rhoi grantiau i sefydliadau lleol ar gyfer prosiectau sy’n lleihau allyriadau carbon, fel uwchraddio’r goleuadau yn Neuadd Bentre Pantperthog.

Please reload