• Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Dyfi Biosphere Social Media channels:

Prosiectau

Mae llawer o fusnesau, sefydliadau gwirfoddol, ysgolion, unigolion a chyrff cyhoeddus yn cynnal gweithgareddau sy’n helpu i wneud gweledigaeth  y Biosffer i’r ardal yn fwy real. Dyma restr o’r rhai sydd â’r cysylltiad agosaf â menter y Biosffer.

Chwedlau o'r Biosffer

Mae Croeso Cymru a Chyngor Sir Powys yn rhoi cymorth grant i ecodyfi i drefnu digwyddiadau i ymwelwyr sy’n tynnu ar dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog  a bywiogrwydd creadigol yr ardal. Mae manylion a dewisiadau archebu ar gael yma, ynghyd â fideos bach tafod yn y boch.

Cronfa Ynni Cymunedol Dyfi

Menter gydweithredol i gynhyrchu ynni yw Ynni Adnewyddadwy Cymunedol Bro Ddyfi Cyf a gododd ddau dyrbin gwynt y tu ôl i Ganolfan y Dechnoleg Amgen ym Mhantperthog. Mae peth o’r elw yn cael ei roi i Gronfa Ynni Cymunedol a reolir gan ecodyfi, ar ran y fenter a Chynghorau Cymuned Corris a Glantwymyn. Mae’r Gronfa’n rhoi grantiau i sefydliadau lleol ar gyfer prosiectau sy’n lleihau allyriadau carbon, fel uwchraddio’r goleuadau yn Neuadd Bentre Pantperthog.

Twristiaeth gweithgareddau

Yn ystod 2015/16, defnyddiodd ecodyfi gymorth grant gan Croeso Cymru i ddwyn at ei gilydd dywyswyr, hyfforddwyr a darparwyr anturiaethau awyr agored ym Miosffer Dyfi. Cytunon nhw i gydweithio i roi gwybod i fwy o bobl am yr amrywiaeth wych o brofiadau a chynefinoedd sydd ar gael yn yr ardal unigryw a chryno hon

Rheoli Adnoddau Naturiol yn gynaliadwy

Rhwng 2014 a 2016, bu Cyfoeth Naturiol Cymru yn cydweithio â rhanddeiliaid ym Miosffer Dyfi i’w helpu i ddatblygu gweledigaeth ar gyfer sut rydym yn rheoli adnoddau naturiol yr ardal. Dyma un o dri chynllun peilot ymagwedd gydgysylltiedig newydd Cymru sy’n anelu at feithrin amgylchedd iach a chydnerth a all gynnal ffyniant economaidd a chymdeithasol am genedlaethau i ddod

COBWEB

Mae Citizen OBservatory Web Prosiect 4 blynedd oedd COBWEB. Mae Citizen OBservatory Web  a ariannwyd gan Raglen FP 7 yr UE a ddaeth i ben ym mis Hydref 2017. Yn gynllun sy’n defnyddio ‘gwyddoniaeth gwerin’ (citizen science) sef galluogi dinasyddion i gasglu gwybodaeth amgylcheddol drwy ddefnyddio teclynnau symudol.  Bydd y wybodaeth a gesglir yn addas i’w ddefnyddio mewn ymchwil gwyddonol, gwneud penderfyniadau a llunio polisi.

Mae COBWEB yn ddibynnol ar yr hyn a elwir yn ‘dorf-darddu’ (crowdsourcing) sef casglu data gan dorf amhenodol o bobl. Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar Rwydwaith Gwarchodfeydd Biosffer y Byd a bu’n ymchwilio i 4 o’r ardaloedd hyn gan gynnwys Biosffer Dyfi i gasglu gwybodaeth werthfawr. Daeth pobl leol a sefydliadau at ei gilydd i fonitro cynefinoedd ac i ddysgu am y Biosffer.

Cymerau

Bwriad prosiect Cymerau oedd annog cymunedau yn ardal y Borth, Tal-y-bont a’r cyffiniau i gymryd rhan mewn trafodaethau am ddŵr. Comisiynwyd nifer o artistiaid, wedi’u hariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a Dyniaethau i weithio â chymunedau dros gyfnod o ddeuddeg mis, mis Medi 2015 – Awst 2016. Mae map dŵr digidol wedi’i greu i adlewyrchu’r holl storïau lleol a ddeilliodd o’r broses hon.

Please reload