Prosiectau

Mae llawer o fusnesau, sefydliadau gwirfoddol, ysgolion, unigolion a chyrff cyhoeddus yn cynnal gweithgareddau sy’n helpu i wneud gweledigaeth  y Biosffer i’r ardal yn fwy real. Dyma restr o’r rhai sydd â’r cysylltiad agosaf â menter y Biosffer.

Dolau Dyfi

Nod Prosiect Dolau Dyfi yw gwella a chreu cynefinoedd bywyd gwyllt a helpu i gysylltu pobl a byd natur drwy amrywiaeth o weithgareddau mewn cymunedau lleol ac yn yr ardal ehangach. Bydd y prosiect hwn yn ymgymryd â gwaith i wyrdroi’r dirywiad yn lleol ac felly’n gwella ac yn adfer cynefinoedd o flodau i bobl leol ac ymwelwyr eu mwynhau, ac o fudd hefyd i bryfed peillio, adar tir amaethyddol a rhywogaethau eraill, gan greu cyfleoedd newydd i weithio gyda byd natur. 

Bydd y prosiect hefyd yn buddsoddi mewn rhaglen o deithiau tywys a gweithgareddau gwirfoddolwyr, er budd iechyd a lles, drwy gydol cyfnod y prosiect, sy’n weithredol tan ddiwedd mis Mehefin 2022.

Ffermio Cymysg – hanesion a’r dyfodol

Amcan allweddol y prosiect ‘Ffermio cymysg - hanesion a dyfodol’ a ariennir gan LEADER yw dangos, yn hanesyddol, bod ffermio cymysg - tyfu cnydau yn ogystal â magu da byw - yn llawer mwy cyffredin yng Nghymru nag y mae rŵan. Y nod yw helpu i ddadlau dros gefnogi amaethyddiaeth gymysg gynaliadwy ac economi cynhyrchu bwyd lleol mwy gwydn. Mae’r prosiect yn seiliedig ar y gydnabyddiaeth mai ffermydd teuluol bach yw conglfaen economi, diwylliant a thirwedd wledig y gorffennol, y presennol a’r dyfodol yng Nghymru.

  

Allwedd Map - Defnydd tir yn ardal Machynlleth yn y 1830au.

 

             Brown tywyll = gerddi âr a marchnad, Porffor = gerddi, perllannau a rhandiroedd.

 

Mae'r gwaith hwn yn seiliedig ar ddata a ddarparwyd trwy www.VisionofBritain.org.uk ac mae'n defnyddio deunydd map hanesyddol yr Arolwg Defnydd Tir sy'n hawlfraint The Land Utilization Survey of Great Britain, 1933-49, hawlfraint Audrey N. Clark

Trywydd Iach

Mae Ecodyfi a Coed Lleol (Small Woods Wales) wedi ymuno i helpu ein cymuned i fod yn egnïol yn yr awyr agored yn Biosffer Dyfi i wella iechyd a lles.

Gall y Meddyg Teulu neu'r gweithiwr iechyd proffesiynol atgyfeirio unigolion, neu gallant atgyfeirio eu hunain.

Dechreuodd y rhaglen gyntaf o weithgareddau ym mis Hydref 2019.

Cronfa Ynni Cymunedol Dyfi

Menter gydweithredol i gynhyrchu ynni yw Ynni Adnewyddadwy Cymunedol Bro Ddyfi Cyf a gododd ddau dyrbin gwynt y tu ôl i Ganolfan y Dechnoleg Amgen ym Mhantperthog. Mae peth o’r elw yn cael ei roi i Gronfa Ynni Cymunedol a reolir gan ecodyfi, ar ran y fenter a Chynghorau Cymuned Corris a Glantwymyn. Mae’r Gronfa’n rhoi grantiau i sefydliadau lleol ar gyfer prosiectau sy’n lleihau allyriadau carbon, fel uwchraddio’r goleuadau yn Neuadd Bentre Pantperthog.

Please reload

 
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Dyfi Biosphere Social Media channels: