tyfu dyfi lliw - colour27.9kb.jpg

Prosiect Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles (ENRaW) yw Tyfu Dyfi - prosiect bwyd, natur a lles.

 

Mae'n dechrau ym Medi 2021, ac yn rhedeg tan 30ain Mehefin, 2023. Y partneriaid yw: ecodyfi (arweinydd), Bwyd Dros Ben Aber Food Surplus, Mach Maethlon, Canolfan Technoleg Amgen, Prifysgol Aberystwyth, Fforwm Cymunedol Penparcau, Garden Organic.

 

Mae'r prosiect peilot hwn yn ymwneud â dangos sut y gall cymunedau fod yn rhan o'u systemau bwyd lleol a chyfrifo'r buddion lluosog sydd ynghlwm a hynny.

 

Mae bwyd yn mynd ar daith o gymhlethdod amrywiol o gynhyrchu i fwyta neu waredu. Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar systemau bwyd lleol Cymru a'r cyfleoedd i bobl gymryd mwy o ran ar gamau priodol yn y cylch bywyd. Bydd yr holl dasgau sy'n cynnwys tyfu yn dilyn egwyddorion amaethecolegol /agroceological ac yn cael eu cynllunio i gyfrannu at seilwaith gwyrdd.

 

Y syniad yw darparu enghraifft genedlaethol sy'n dangos sut y gall sawl sefydliad gydweithredu ar systemau bwyd lleol i ysgogi cynhyrchwyr, defnyddwyr a chymunedau mewn ymateb i flaenoriaethau cenedlaethol megis mynd i'r afael â thlodi, gwella lles, newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.

 

Prif fuddsoddiadau arfaethedig:

  • Hyfforddiant mewn tyfu – ar gyfer bwyd, bywyd gwyllt, lles ac i wella’r amgylchedd. Cynyddu nifer y safleoedd tyfu yn yr ardal

  • Datblygu’r farchnad ar gyfer bwyd a gynhyrchir yn lleol, e.e., trwy integreiddio hwb bwyd rhithwir ar-lein gyda mannau gwerthu ffisegol, trwy frandio, trwy archwilio dull ecosystem bwyd lleol

  • Digwyddiadau coginio cymunedol

  • Nifer fach o dreialon maes ar raddfa fawr gyda ffermwyr sydd â diddordeb mewn datblygu modelau amaethecolegol / agroecolegol o ffermio cynaliadwy gan gynnwys agwedd gymdeithasol

  • Cysylltu ag addysg: ysgogi cenedlaethau'r dyfodol mewn ysgolion, cynnal ymchwil angenrheidiol i rannu gwybodaeth yn effeithiol

  • Prydlesu ychydig o dir gerllaw ardal breswyl a sefydlu menter amaethyddol a arweinir gan y gymuned

 

Fel y nodwyd uchod, mae gan Tyfu Dyfi rai adnoddau ar gael i gefnogi datblygiad system fwyd leol fwy gwydn a chynaliadwy. Mae gwahanol ffyrdd y gall pobl gymryd rhan; os oes gennych ddiddordeb ewch i'r dudalen hon i gael mwy o wybodaeth.

 

 

Os hoffech gadw mewn cysylltiad gyda chyfleon gwirfoddoli neu newyddion arall am y prosiect yna gallwch gofrestru i dderbyn llythyr newyddion drwy fynd i'r wefan yma

Rydym wedi bod yn ceisio canfod ffordd o rannu’r cyfleoedd gwirfoddoli rheolaidd gyda phawb ar draws y Biosffer. Mae'n cymryd gormod o amser i anfon e-byst sy'n rhestru sesiynau gwirfoddoli bob wythnos, yn enwedig gan fod llawer o sesiynau yn sesiynau wythnosol rheolaidd ac nid oes gennym restr gynhwysfawr o bobl â diddordeb yn hyn yn y Biosffer.

Felly rydym wedi creu calendr o ddigwyddiadau: YMA 

(yn anffodus oherwydd diffyg lle, yn y Saesneg mae'r wybodaeth)


Mae'n darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am sesiynau a digwyddiadau gwirfoddoli a phwy i gysylltu â nhw.
 

Rhowch wybod i ni am unrhyw gyfleoedd/digwyddiadau gwirfoddoli yr hoffech eu cynnal ynddo

Mae datblygu’r farchnad ar gyfer bwyd a gynhyrchir yn lleol drwy integreiddio hwb bwyd rhithwir ar-lein gyda mannau gwerthu ffisegol a thrwy frandio yn bwysig – gweler Blas Dyfi

Mynegi diddordeb i weithio gyda Tyfu Dyfi

Diddordeb i dderbyn newyddion am brosiect Tyfu Dyfi a chyfleon gwirfoddoli?

Blas Dyfi?