Tyfu Dyfi

Tyfu Dyfi – bwyd, natur a lles

 

Prosiect Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles (ENRaW) yw Tyfu Dyfi - prosiect bwyd, natur a lles.

 

Mae'n dechrau ym Medi 2021, ac yn rhedeg tan 30ain Mehefin, 2023. Y partneriaid yw: ecodyfi (arweinydd), Bwyd Dros Ben Aber Food Surplus, Mach Maethlon, Canolfan Technoleg Amgen, Prifysgol Aberystwyth, Fforwm Cymunedol Penparcau, Garden Organic.

 

Mae'r prosiect peilot hwn yn ymwneud â dangos sut y gall cymunedau fod yn rhan o'u systemau bwyd lleol a chyfrifo'r buddion lluosog sydd ynghlwm a hynny.

 

Mae bwyd yn mynd ar daith o gymhlethdod amrywiol o gynhyrchu i fwyta neu waredu. Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar systemau bwyd lleol Cymru a'r cyfleoedd i bobl gymryd mwy o ran ar gamau priodol yn y cylch bywyd. Bydd yr holl dasgau sy'n cynnwys tyfu yn cael eu cynllunio i gyfrannu at seilwaith gwyrdd.

 

Y syniad yw darparu enghraifft genedlaethol sy'n dangos sut y gall sawl sefydliad gydweithredu ar systemau bwyd lleol i ysgogi cynhyrchwyr, defnyddwyr a chymunedau mewn ymateb i flaenoriaethau cenedlaethol megis mynd i'r afael â thlodi, gwella lles, newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.

 

Prif fuddsoddiadau a gynnigir:

  • Lesu ychydig bach o dir ger ardal breswyl a sefydlu menter amaethyddol dan arweiniad y gymuned

  • Hyfforddiant mewn tyfu - ar gyfer bwyd, bywyd gwyllt, lles ac i wella'r amgylchedd. Cynyddu nifer y safleoedd tyfu yn yr ardal

  • Datblygu'r farchnad ar gyfer bwyd a gynhyrchir yn lleol trwy integreiddio canolbwynt bwyd rhithwir ar-lein ag allfeydd corfforol a thrwy frandio

  • Digwyddiadau coginio cymunedol

  • Treialon bach ar raddfa caeau gyda ffermwyr sydd â diddordeb mewn datblygu modelau amaeth-ecolegol o ffermio cynaliadwy gan gynnwys agwedd gymdeithasol

  • Yn gysylltiedig ag addysg: ysgogi cenedlaethau'r dyfodol mewn ysgolion, cynnal ymchwil sy'n angenrheidiol i rannu gwybodaeth yn effeithiol