top of page

Beth am gymryd rhan ym Mhrosiect - Tyfu Dyfi

Rydym yn chwilio am bobl; unigolion, grwpiau cymunedol, ysgolion, sefydliadau eraill, mentrau amaethyddol (tyddynnod neu ffermydd), gyda syniadau ar sut i gael mwy o bobl i ymwneud â thyfu planhigion ym Biosffer Dyfi - ar gyfer bwyd, hamdden, lles neu fywyd gwyllt.

Gan ddibynnu ar eich syniad, efallai y gallwn ddarparu rhywfaint o gymorth; ar ffurf hyfforddiant, cyllid ar gyfer offer a/neu ddeunyddiau. Ni allwn dalu eich costau staff.

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion trwy ddilyn y dolenni isod, yna llenwi a gwneud cais trwy'r ffurflen Mynegi Diddordeb fer berthnasol:

  • Os mai eich prif ddiddordeb yw datblygu safle tyfu cymunedol mewn tref neu bentref neu gerllaw, ewch i'r dudalen hon.

  • Os oes gennych ddiddordeb mewn tyfu cnydau bwyd ar raddfa cae dros y tymor tyfu nesaf gan ddefnyddio arferion agroecolegol, ewch i'r dudalen hon. Mae’n debyg y byddech yn berchennog menter amaethyddol - fferm neu dyddyn.

  • Os oes gennych syniad am fenter amaethyddol a arweinir gan y gymuned yn Biosffer Dyfi yr hoffech ei archwilio gyda ni, ewch i'r dudalen hon.

  • Mae Tyfu Dyfi yn gweithio ar y cyd â Choed Cadw yng Nghymru. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael mynediad i, a derbyn cymorth gyda phlannu coed (gan gynnwys coed ffrwythau a chnau), ewch i'r dudalen hon.

Sylweddolwn fod rhywfaint o orgyffwrdd yn yr uchod (mae croeso i chi lenwi mwy nag un ffurflen os dymunwch), ond gofynnwn i chi gofio mai dim ond y cam cyntaf yw'r wybodaeth a gasglwn drwy'r ffurflenni hyn. Unwaith y bydd gennym ddigon o ymatebion, byddwn yn eu hystyried yn eu cyfanrwydd ac yn rhoi gwybod i chi am y canlyniad. Ar gyfer y safleoedd hynny a ddewiswn ar gyfer cymorth Tyfu Dyfi, mae'n debygol y bydd angen rhywfaint o drafodaeth a gwybodaeth ychwanegol arnom. Yn amodol ar drafodaeth, efallai y daw i'r amlwg bod yna syniadau y gellir eu cysylltu yn eich bro. Peidiwch â digalonni os na chaiff eich syniad ei ddatblygu'n dda - gallwch chi bob amser fireinio syniadau da!

Sylwch: bydd ffyrdd eraill o gymryd rhan yn Tyfu Dyfi, ee, gwirfoddoli, hyfforddiant Prifarddwr, digwyddiadau, gweithdai. Cadwch eich llygad ar y wefan hon neu cysylltwch yn uniongyrchol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses rydym yn ei defnyddio, neu unrhyw agweddau eraill ar y prosiect, gellir cysylltu â ni yn info@ecodyfi.cymru

Nodyn atgoffa: mae hwn yn brosiect Biosffer Dyfi. Rydym yn chwilio am safleoedd yn (neu'n agos i) ardal Biosffer Dyfi. (Dyma'r map).

bottom of page