top of page
tyfu dyfi lliw - colour27.9kb.jpg

Treialon tyfu bwyd Maint Cae - Tyfu Dyfi

Mae Tyfu Dyfi eisiau helpu i gynyddu amrywiaeth y cnydau bwyd (llysiau a/neu rawn) a dyfir ym Miosffer Dyfi gan ddefnyddio arferion agroecolegol. Hoffem ddatblygu grŵp bach o ffermwyr / tyfwyr yn cydweithio i rannu profiadau a rhoi cynnig ar gnydau newydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o grŵp bach sy’n treialu rhai cnydau bwyd newydd ar raddfa cae yn 2022/23, darllenwch y canlynol am yr hyn y gallwn ei gynnig a’r hyn yr ydym yn chwilio amdano.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano:

Rydym am gysylltu â thyfwyr a ffermwyr sydd â syniad am gnwd bwyd newydd y maent am roi cynnig arno. Bydd angen y canlynol ar dyfwyr a ffermwyr sy’n cymryd rhan:

 

 • naill ai eich tir eich hun i dyfu arno, neu gytundeb i ddefnyddio tir rhywun arall. Sylwch efallai y gallwn helpu os oes gennych syniad da ond dim tir

 • angerdd dros roi cynnig ar gnwd newydd - gweler yr adran isod (beth ydyn ni'n ei olygu wrth arbrofol) am fwy o fanylion ar ba fath o gnydau rydyn ni'n chwilio amdanynt

 • peth profiad o ffermio / tyfu

 • parodrwydd i dyfu i egwyddorion agroecolegol

 • parodrwydd i fentro ar rywbeth na allai weithio

 • awydd i ddysgu trwy arbrofi

 • peth o'ch cyllid eich hun ar gyfer hadau, gwella pridd, ffensio

 • byddai agwedd gymdeithasol yn dda ond nid yn hanfodol; byddai gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed unrhyw syniadau sy’n cynnwys cyfranogiad cymunedau lleol a/neu bobl o’r ardaloedd mwy trefol o fewn y Biosffer

Yr hyn y gallwn ei gynnig:

Mynediad i ffurflen Mynegi Diddordeb

Ffurflen MD

Os oes gennych ddiddordeb o hyd mewn cael eich syniad ar gyfer treialon ar raddfa maes o gnwd bwyd wedi’i ystyried gan dîm Tyfu Dyfi, cliciwch ar y botwm ar y chwith – mae hwn yn cysylltu â ffurflen Google fer a ddylai, os byddwch yn ei llenwi, ei rhoi i ni ddigon o wybodaeth i allu cynnal asesiad cychwynnol i weld a yw eich awgrym yn rhywbeth y gallem ei gefnogi. Efallai nad oes gennych lawer o fanylion eto - mae hynny'n iawn - hoffem glywed gennych beth bynnag! Cofiwch gael rhywbeth i mewn i ni erbyn Dydd Llun 7fed o Chwefror 2022 os gallwch chi.

SYLWCH: Mae'r alwad bresennol wedi CAU. Fe all fod galwadau i'r dyfodol yn ddibynnol ar ddatblygiad y prosiect. 

Gallwn gefnogi tyfwyr a ffermwyr i roi cynnig ar gnwd bwyd newydd drwy:

 • hwyluso cyfarfodydd rheolaidd o'r grŵp i drafod cynlluniau cnydau a chynnydd

 • eich cysylltu ag arbenigwyr a all gynnig cyngor ac arweiniad

 • cynnig arian i dalu contractwyr i ddod â pheiriannau ar gyfer tyfu a chynaeafu i'ch fferm

 • eich cynorthwyo i werthu eich cynnyrch (rydym yn gweithio o fewn prosiect Tyfu Dyfi i adeiladu perthynas gyda busnesau a gwerthu allfeydd ar draws Biosffer Dyfi)

 • eich helpu i ddogfennu eich arbrawf er mwyn i eraill ddysgu ohono

 • os yw eich syniad yn cynnwys elfen gymdeithasol, efallai y byddwn yn gallu defnyddio arbenigedd ychwanegol o fewn y consortiwm neu ein rhwydwaith ehangach, e.e., mewn rhagnodi gwyrdd

 • eich cynorthwyo ym mha bynnag ffyrdd eraill y gallwn yn rhesymol

 

Mae'n bwysig bod ymgeiswyr yn sylweddoli y gallai cnydau newydd fethu, mae hyn yn rhan o natur arbrofol y prosiect hwn. Fel ffermwr, chi fydd yn cymryd y cyfrifoldeb a'r risg o dyfu eich cnwd. Byddwch hefyd yn hawlio'r holl enillion credyd ac ariannol o werthu'r cnwd.

Ein gobaith yw y bydd y grŵp Tyfu Graddfa Maes hwn yn cynnig cymorth ychwanegol i chi fel y gallwch arbrofi. Rydyn ni eisiau meithrin awyrgylch o gefnogaeth cymheiriaid o fewn y grŵp, yn ogystal â chynnig rhywfaint o gymorth i chi gan staff Tyfu Dyfi. Gallwn fod ar gael i drafod y penderfyniadau y mae angen i chi eu gwneud a helpu i ddod o hyd i arbenigwyr i ateb eich cwestiynau. Gallwn gynnig cymorth ymarferol pan ddaw'n fater o werthu eich cynnyrch, trwy eich cysylltu â busnesau a'r mannau gwerthu rydym yn gweithio gyda nhw. Gallwn hefyd helpu i hyrwyddo eich cnwd.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd aelodau perthnasol consortiwm Tyfu Dyfi yn cyfarfod i asesu’r Datganiadau o Ddiddordeb a gawn ac i ddewis pa syniadau prawf ar raddfa maes yr ydym am eu cefnogi.

 

Bydd y meini prawf dethol a ddefnyddiwn yn amlwg wrth i chi lenwi’r ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb, ond i grynhoi, rydym yn chwilio’n bennaf am syniadau sy’n:

 

 • Meddu ar siawns dda o lwyddo, a fydd yn cael ei gynnal a bodolaeth ymhell ar ôl prosiect Tyfu Dyfi

 • Gwneud cyfraniad cadarn tuag at sicrwydd bwyd lleol a helpu’r frwydr yn erbyn colli bioamrywiaeth a newid hinsawdd

 • Yn werth am arian

 • Cyfrannu at seilwaith gwyrdd ehangach

 

Unwaith y byddwn wedi ystyried eich mynegiant o ddiddordeb, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am y canlyniad, ar gyfer y syniadau hynny a ddewiswn ar gyfer cefnogaeth Tyfu Dyfi, mae'n debygol y bydd angen rhagor o wybodaeth a thrafodaeth arnom.

Beth ydyn ni'n ei olygu wrth arbrofol?

Gallai eich cnwd arbrofol fod yn rhywbeth cwbl arloesol sydd erioed wedi cael ei dyfu yn Nyffryn Dyfi (er enghraifft, wasabi). Gallai fod yn rhywbeth sy'n cael ei ystyried yn weddol 'safonol', nad ydych erioed wedi'i dyfu eich hun ar eich fferm (er enghraifft, bresych).

Gallai agwedd arbrofol eich treial ar raddfa maes fod yn seiliedig ar raddfa. Efallai y byddwch am dreialu cnwd rydych wedi’i dyfu o’r blaen ar raddfa fach, ond gan ddefnyddio technegau gwahanol i gynhyrchu mwy (er enghraifft, cynhyrchu cae o gêl yn hytrach nag ychydig o welyau).

Gallai agwedd arbrofol eich treial ar raddfa maes fod yn ymwneud â thechneg, efallai y byddwch am roi cynnig ar dechneg newydd o gynhyrchu cnwd rydych chi wedi'i dyfu o'r blaen (er enghraifft, tyfu cennin gan ddefnyddio plannu mecanyddol neu domwellt diraddiadwy).

 Gallai agwedd arbrofol eich cnwd ymwneud â sut y caiff ei werthu. Efallai y bydd gennych ffordd newydd o gael archebion neu gysylltu â’ch cwsmeriaid (er enghraifft, gofyn i gwsmeriaid archebu rhesi o datws ymlaen llaw a’u plannu i gyd-fynd â’r galw).

Byddwn yn ystyried gweithio gyda chi ar amrywiaeth o gnydau arbrofol gwahanol.

Llinell Amser

Bydd y grŵp Tyfu ar Raddfa Caeau yn dechrau yn gynnar yn 2022 ac yn rhedeg tan fis Mehefin 2023. Rydym yn edrych i weithio gyda thyfwyr a ffermwyr a all gynaeafu cnwd yn ystod y cyfnod hwn.

 Os oes gennych ddiddordeb mewn tyfu cnydau lluosflwydd fel coed ffrwythau - ewch i'r adran hon

bottom of page