top of page

Dyma Hafan Tyfu Dyfi – Tyfu’r economi bwyd lleol (Powys).  Prosiect 13 mis a gyllidir trwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin (SPF) a ddaw i ben ar 31ain Rhagfyr 2024. 

Mae prosiect y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn dilyn yn uniongyrchol o brosiect Tyfu Dyfi - bwyd, natur a lles - prosiect 2 flynedd a gyllidwyd trwy gronfa Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles Llywodraeth Cymru, a ddaeth i ben ar 30ain Medi 2023.  Cymerwch gip ar y dudalen hon os taw Tyfu Dyfi - bwyd, natur a lles yw eich diddordeb pennaf.

Diben Tyfu Dyfi - Tyfu’r economi bwyd lleol (Powys) yw ehangu’r cyflenwad o gynnyrch lleol sydd ar gael, a’i wneud yn rhwyddach i sefydlu busnesau a seilir ar gadwyni cyflenwi byr. Y nod yw cyfrannu tuag at bontio at system bwyd cynaliadwy yn yr hirdymor; y gwerthoedd a hyrwyddir yw: cynhwysiant, tegwch, cyfiawnder cymdeithasol ac amaethecoleg.

Gwneud cais am gyllid

Mae gan fenter Tyfu Dyfi rai adnoddau i helpu datblygu safleoedd tyfu (ym Mhowys yn unig) gyda’r nod o gynyddu’r llysiau a ffrwythau a gynhyrchir yn lleol trwy ddefnyddio arferion amaethecolegol.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

Rydym am gysylltu â thyfwyr neu ffermwyr yng Ngogledd Powys sydd â syniad da y byddent yn hoffi ei drafod gyda ni.  Yn benodol, rydym yn chwilio am:

 • Syniadau gyda photensial uchel o lwyddiant o ran cynyddu’r ffrwythau a’r llysiau a dyfir yn lleol

 • Ymrwymiad i ddefnyddio arferion amaethecolegol.

 • Mae gofyn i fentrau sy’n ymgeisio cael cyfeiriad ym Mhowys - gorau oll yr agosrwydd at Biosffer Dyfi.

 • Gan fod y prosiectSPF hwn yn adeiladu ar gyfnod blaenorol o fenter Tyfu Dyfi – rydym yn annog yn benodol ceisiadau gan fentrau sydd â diddordeb mewn modelau .

 • Parodrwydd i gydweithio gydag actorion eraill ym maes systemau bwyd lleol cynaliadwy, e.e. defnyddio neu gynllun fel llwybr i farchnad.

 • Byddai parodrwydd i gyfrannu at ddatblygu cylch peiriannau (rhannu peiriannau ac offer) ynfonws.

 • Gwerth am arian - mae’n dibynnu ar yr ymateb, ond rydym yn disgwyl dosbarthu tua £3mil i ryw 8 o fentrau.

Mynediad at y Ffurflen Mynegi Diddordeb

Os oes gennych ddiddordeb o hyd mewn tîm Tyfu Dyfi’n ystyried eich syniad i gynyddu’r llysiau a/neu ffrwythau a dyfir yn lleol, cliciwch ar y botwm ar y chwith - i fynd â chi at ffurflen Google; wrth lenwi’r ffurflen hon dylech roi digon o wybodaeth inni er mwyn gallu cynnal asesiad cychwynnol o ran a ydym yn debygol o gefnogi eich awgrym ai peidio. Hwyrach nad oes gennych lawer o fanylion eto - mae hynny’n iawn - byddem yn hoffi clywed gennych p’run bynnag!  Gofynnir ichi anfon rhywbeth atom erbyn dydd Llun 12fed Chwefror os gallwch.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd aelodau perthnasol consortiwm Tyfu Dyfi yn cwrdd i adolygu’r cynigion a ddaw i law. Disgwylir y byddai angen trafodaeth cyn gwneud unrhyw benderfyniadau.

 

Bydd y meini prawf dethol yn amlwg o’r testun uchod, ac wrth ichi lenwi’r ffurflen, ond yn y bôn, rydym yn chwilio’n bennaf am syniadau sydd:

 • A photensial uchel o lwyddiant.

 • Yn cael eu gynnal ac yn cael presenoldeb ymhell ar ôl prosiect Tyfu Dyfi.

 • Yn werth yr arian.

 • Dangos parodrwydd i gydweithio er mwyn datblygu system bwyd lleol gwirioneddol gynaliadwy.

Ar ôl inni ystyried eich datganiad o ddiddordeb, byddwn yn cysylltu i’ch hysbysu am y canlyniad; ar gyfer y safleoedd a ddewisir i dderbyn cymorth Tyfu Dyfi, mae’n bur debyg y bydd angen gwybodaeth a thrafodaethau pellach.

Partneriaid Prosiect

Mae Tyfu Dyfi yn gydweithrediad rhwng ecodyfi, a Criw Compostio.

"Mae ei brosiect yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, gyda chefnogaeth Cyngor Sir Powys"

bottom of page