top of page
  • dyfibiosphere

Y Biosffer yn cael hwb gan Lywodraeth Cymru ac UNESCO UK

Updated: Jul 9

Oeddech chi'n gwybod bod Biosffer Dyfi yn rhan o deulu o safleoedd UNESCO yng Nghymru? Mae pedwar Safle Treftadaeth y Byd hefyd, a’r rhai diweddaraf i ymuno â nhw yw Tirweddau Llechi Gogledd Orllewin Cymru, a dau Geoparc. Ni yw’r unig Biosffer yng Nghymru, ond rydym yn un o saith ar draws y DU, a thros 700 yn fyd-eang.
Gallwch ddarganfod mwy am y rhain ar y map o safleoedd UNESCO y DU. Ym mhob achos y nod yw dathlu diwylliant, treftadaeth a natur Cymru, gan eu gosod mewn cyd-destun rhyngwladol. Yn y DU maent yn eistedd ochr yn ochr â rhai fel ‘Glasgow, City of Music’, Wal Antonine a Thŵr Llundain. Yn fyd-eang, maen nhw yn yr un clwb â'r Taj Mahal, Timbuktu a Pharc Cenedlaethol Yellowstone.


Yn gynharach y mis hwn, cyfarfu holl safleoedd UNESCO Cymru yn Geoparc y Fforest Fawr i drafod y ffordd ymlaen i Gymru, ac roedd yn sgwrs gyffrous. Daeth i fodolaeth oherwydd bod gan Gomisiwn Cenedlaethol y DU ar gyfer UNESCO brosiect a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth Cenedlaethol y Loteri i ddatblygu rhwydwaith safleoedd y DU. Fel rhan o hynny, dewiswyd Biosffer Dyfi fel ffocws ar gyfer cefnogaeth ychwanegol.


Yn ein tro, roeddem yn gallu cymryd rhan oherwydd yn dilyn ymweliad Julie James, y cyn Weinidog dros Newid yn yr Hinsawdd y llynedd, cawsom grant hael gan Lywodraeth Cymru sydd wedi talu am amser staff i gynnwys mwy o bobl ym Biosffer Dyfi.


Felly beth ydyn ni'n ei wneud gyda'r cyfle gwych hwn? Byddwn yn dweud mwy am hynny yn fuan, ond mae llawer wedi bod yn digwydd. I ddechrau, rydym yn cefnogi prosiectau i groesawu pum cymuned newydd i'r Biosffer. Mae Llanbadarn Fawr, er enghraifft, yn gweithio gyda'r gymuned leol i ddylunio panel gwybodaeth a fydd yn rhannu ei hanes cyfoethog gydag ymwelwyr ac yn hyrwyddo'r Biosffer. Mae cymunedau eraill yn defnyddio saffaris bywyd gwyllt, gerddi cymunedol ac oergelloedd cymunedol fel eu ffocws – ac maent i gyd wedi ymateb yn gadarnhaol iawn i fod yn rhan o’r sgwrs.


Mae estyn allan i Ffermwyr Ifanc wedi bod yn bwysig hefyd, gyda rhai Clybiau lleol yn gwneud fideos. Ac rydym wedi cynnal dwy weminar i ysgolion archwilio posibiliadau addysgol y Biosffer. Rydym yn gweithio gyda busnesau lleol i ddatblygu brand bwyd Blas Dyfi Taste fel ffordd o adeiladu marchnadoedd ar gyfer bwyd lleol, sydd hefyd yn ganolbwynt i brif brosiect y Biosffer ar hyn o bryd, Tyfu Dyfi.


Y tu ôl i'r llenni, mae arweiniad ar ein cyfansoddiad a chodi arian yn hollbwysig i'r hyn sy'n digwydd nesaf. Rydym hefyd yn ailwampio ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol fel y gallwn rannu straeon am y Biosffer yn ehangach ac ymgysylltu â’r gymuned leol ac ymwelwyr â’r ardal.


Mae’n ddechrau newydd cyffrous. Cadwch lygad ar y blog yma!


Oes gennych chi syniadau ar sut i weithio gyda Biosffer Dyfi? Llenwch ein harolwg.

27 views0 comments

Comments


bottom of page